Jednolity Plik Kontrolny

„Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) jest nowym - wskazanym w Ordynacji podatkowej - trybem przekazywania danych księgowych przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programu komputerowego. Podatnicy ci muszą udostępniać dane w postaci JPK w zakresie wszystkich struktur JPK (na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej) oraz informację o prowadzonej ewidencji VAT (bez żądania organu podatkowego).”

Terminy stosowania JPK są różne, w zależności od statusu przedsiębiorcy. Mikro-, mały, średni i duży przedsiębiorca - definicje ustawowe .Ustalając status przedsiębiorcy na potrzeby JPK należy kierować się przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829). Ustawa ta wyróżnia następujące kategorie przedsiębiorców (patrz: art. 104-106 ww. ustawy):

  1. mikro-,
  2. mały,
  3. średni przedsiębiorca.

 

Podmioty nienależące do żadnej z tych kategorii plasują się w gronie tzw. dużych przedsiębiorców.

Mikroprzedsiębiorca

Na podstawie art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Mały przedsiębiorca

Na podstawie art. 105 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Średni przedsiębiorca

Na podstawie art. 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Duży przedsiębiorca

Przepisy nie zawierają definicji dużego przedsiębiorcy. Wskazują jednak, że na potrzeby stosowania JPK status przedsiębiorcy należy określić z uwzględnieniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w której znajduje się m.in. definicja średniego przedsiębiorcy. Oznacza to, że dużym przedsiębiorcą jest ten, który nie spełnia warunków określonych w definicji średniego przedsiębiorcy (tj. gdy limity określone w definicji średniego przedsiębiorcy są przekroczone).

Odnosząc się do definicji średniego przedsiębiorcy, Ministerstwo Finansów wyjaśniło (patrz: odpowiedź na pytanie nr 22 "Odpowiedzi na pytania dot. JPK cz. 2"; źródło: www.mf.gov.pl):

"(...) Przywołany przepis (art. 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - przyp. red.) zawiera w swej konstrukcji koniunkcję (użycie spójnika "oraz"), jaka zachodzi pomiędzy pkt 1 i 2. Dla zakwalifikowania danego przedsiębiorcy do kategorii "średniego" niezbędne jest łączne spełnienie warunku z pkt 1 i 2. Należy przy tym zauważyć, że warunek w pkt 2 został sformułowany alternatywnie ("lub"), co oznacza, że przynajmniej jeden z członów alternatywy musi zostać spełniony, aby można było uznać warunek określony w pkt 2 za spełniony (podkreśl. red.). (...)"

W świetle powyższego, w każdej kategorii przedsiębiorcy (z uwagi na tożsamą konstrukcję definicji), wystarczające jest, aby przedsiębiorca w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie dwa warunki (tj. poziom zatrudnienia musi być niższy niż wskazany dla danej kategorii przedsiębiorcy i przynajmniej jeden z parametrów finansowych nie może przekraczać ustawowych progów).

 

Autor: Adam Bartusiak

Literatura:

Wydawnictwo Gofin, biuletyn informacyjny.

12

Lat na rynku

86

Zadowolonych klientów

17500

Operacji księgowych

1040

Rozliczone VAT

1437

Rozliczone ZUS

Chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

Zamów rozmowę
Nie chcę zamówić rozmowy

Zamawiając rozmowę wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz kontaktowych w celach handlowych i marketingowych przez NEX Bartłomiej Repeć oraz podmioty współpracujące w procesie udzielenia oferty księgowej. Zamawiając rozmowę wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną na podany numer telefonu wysyłanych przez NEX Bartłomiej Repeć.
POGOTOWIE PODATKOWE